Introduktion

Policyn gäller i situationer där Inspirera & Co AB / Swedish Posture behandlar personuppgifter. Alla relevanta åtgärder vidtas för att skydda den personliga integriteten och för att agera i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Denna integritetspolicy syftar till att deklarera och förstå vilken typ av information vi samlar in och hur vi hanterar sådan information.

GDPR

Inspirera & Co AB behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och de principer som anges nedan eftersom vi bryr oss om din personliga integritet. Policyn omfattar all personlig information som erhålls från eller på uppdrag av dess anställda, leverantörer, kunder och andra enheter med affärsrelationer till Inspirera & AB.

Personlig information

Begreppet ”personuppgifter” avser information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar person, t.ex. namn eller e-postadress.

De personuppgifter vi samlar in:

Vi är transparenta med hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Inspirera & Co AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för vars syfte de är avsedda. Normalt samlas dina personuppgifter in när du:

  • Köper en produkt online eller i en fysisk butik för leverans till en adress eller för garantihantering.
  • Anmäler dig till nyhetsbrev
  • Söker lediga tjänster eller anger på annat sätt ditt intresse för anställning eller samarbete med oss
  • Genom annan frivillig kontakt

Syftet med att behandla personuppgifter

I samband med ditt personliga besök eller kontakt med Inspirera & Co AB, på vår hemsida, per telefon eller via e-post, anmälan till vårt nyhetsbrev eller liknande är du registrerad som kund hos Inspirera & Co AB. Om du vill bli kontaktad av oss, starta ett affärssamarbete eller köpa en produkt kommer vi att använda dina personuppgifter endast för det ändamål för vilket du har tillhandahållit dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet för vilket de samlades in om inte följande medgivande har erhållits. Det är vårt mål att endast samla in personlig information med din vetskap och ditt samtycke. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på e-postmeddelanden eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering hos oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst kontrollera, korrigera, uppdatera, begränsa eller radera dina uppgifter. Vi kommer att behandla din förfrågan så snart som möjligt efter mottagandet av förfrågan. Du kommer att meddelas om det finns omständigheter som försenar din begäran. Skicka din förfrågan till: info@posture.se

Säkerhet

Inspirera & Co AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risken för obehörig, åtkomst, avslöjande, missbruk, ändring eller förstörelse av personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter. Anställda och partners är skyldiga att hålla sådan känslig information konfidentiell.

Hur länge är data kvar?

Inspirera & Co AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge vi behöver för att uppfylla vårt åtagande.

Anställdas ansvar att tillämpa policyn

Inspirera & Co AB:s anställda är skyldiga att respektera och följa denna policy.